Roblox Express Bus Company (REBC) 為一間於橫海陽光群島西門市所營運巴士服務的公司,創辨人和CEO 為likehkbusman

路線

橫海 Horizon Sea

(詳見橫海 Horizon Sea, 所有路線均由此公司營辦)

恆橫大橋 HS to HW Bridge

 • 橫海 <> 恆域(與Metrobus聯營)
 • 橫海 <> 布沙島
 • 橫海 <> 昇頓西岸

西門市 West Door City

 • 32P: 西圍邨 <> 西門大學
 • 50: 啟文碼頭 <> 大田市中心(經啟文、勞鐵西門站)
 • 50X: 寶泰 <> 大禾
 • 52A 富樂花園 <> 大田市中心 (小巴路線)
 • 61M: 啟文碼頭 <> 譚仔學院(與Forever Transit聯營)
 • 61P: 松坪七號 <> 啟文碼頭
 • 66M: 啟文碼頭 (啟育道) ↻ 松坪站 (經暉泰苑)
 • 67X:西門碼頭至啟文碼頭
 • 222M:西門碼頭至松坪站
 • 225M: 佩茵苑 <> 松坪站
 • 225X: 景泰邨 <> 松坪站(經佩茵苑)
 • 888: 西門馬場 <> 大田海灘
 • 892: 啟文碼頭<> 西門馬場
 • A59 富樂花園 <> 機場
 • A61: 啟文碼頭 <> 機場
 • E59:富樂花園至機場 (經松坪站)
 • E61:啟文碼頭至機場
 • N37: 松坪七號 <> 寶泰
 • X61: 啟文體育館 <> 松坪七號
 • NA61: 佐橫西大橋西門口岸 <> 寶泰邨 (經暉泰苑,啟文)

陽光群島 Sunshine Islands

用車

橫海

西門

 • MAN A66 10.6M
 • MAN A22 Euro6 (VJ 3306)
 • Volvo B9TL
 • ADL E500MMC(Facelift)
 • ISUZU LV423R (PCV+ only)

陽光群島

布倫東橫海大橋穿梭巴士

 • MAN RR8
 • MAN A22 Euro 6
 • Mercedes-Benz OC500
 • MAN A91
 • MAN A82
 • ISUZU LV423R
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA授权协议。